โครงสร้างรายวิชา

 

Google       youtube         พสว       สพม11 

โครงสร้างรายวิชา

 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5       รหัสวิชา อ 33101      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

 ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา ดำวงศ์

 อัตราส่วนคะแนน ก่อนสอบ = สอบกลางภาค : หลังสอบกลางภาค : สอบปลายภาค  =  35:10: 35 : 20     

 

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน (ชั่วโมง)

คะแนนการประเมิน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

กำหนดส่ง

K

P

A

1-5 People 1.เข้าใจ ตีความ และ/หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช้ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง2. มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น

3. นำเสนอข้อมูล เรื่องราวรายงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์ หรือเรื่องทั่วไป

4.แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

10

10

5

5

-ใบงาน-แบบฝึกหัด

 

-แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

-แบบประเมินการเขียน

-แบบทดสอบท้ายบท

-ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 5

6-9

Preferences 1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูดรวมทั้งคำชี้แจง คำบรรยายคำแนะนำ สารสนเทศและคู่มือต่างๆ2.ใช้ภาษา เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ ทั้งในอดีตปัจจุบัน และอนาคตพร้อมทั้งให้เหตุผล

3.นำเสนอข้อมูล เรื่องราวรายงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์ หรือเรื่อทั่วไป

4.ใช้ภาษา ต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษา และชุมชนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน

8

10

3

2

-ใบงาน -แบบฝึกหัด

 

-แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม

– แบบประเมินการ

นำเสนอ

-แบบทดสอบท้ายบท

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 9

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)

2

10

 

 

       

 

 

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน  (ชั่วโมง)

คะแนนการประเมิน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

กำหนดส่ง

K

P

A

11-15 Experience 1.ใช้ภาษา เพื่อขอ และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็นปัญหาต่างๆตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในชุมชนและสังคม สร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์ จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งวางแผนในการเรียนและอาชีพ2.เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่องคำวลี สำนวน ประโยค และข้อความ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ

3.วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

10

10

5

5

-ใบงาน-แบบฝึกหัด .   แบบประเมินงานเขียน-เกณฑ์การประเมินการอภิปรายกลุ่ม

-แบบทดสอบท้ายบท

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

ภายในสัปดาห์ที่ 15
16-19 Housing 1.เข้าใจ ตีความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช้ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้นถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง2.นำเสนอข้อมูล เรื่องราวรายงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์ หรือเรื่องทั่วไป

3. ใช้ภาษา และท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4. ใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อสื่อสารในการทำงานสมัครงาน และประกอบอาชีพ รวมทั้งการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในสถานการณ์จำลอง และ/หรือสถานการณ์จริง

8

10

3

2

-ใบงาน-แบบฝึกหัด -แบบประเมินชิ้นงาน-เกณฑ์การประเมินการพูด

แบบทดสอบท้ายบท

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

ภายในสัปดาห์ที่ 19

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)

2

20

 

 

   

 

 

รวมทั้งภาคเรียน

40

70

16

14

   

 

 

 

 1.เงื่อนไขการติด “ร”

  1. ส่งงานไม่ครบตามที่กำหนด

  2. ไม่ได้สอบท้ายบทเรียน กลางภาค หรือปลายภาค

2. ข้อกำหนดรายวิชา /เงื่อนไขในการเรียน /ข้อตกลงอื่นๆ

 1. นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% 

 2. เข้าห้องเรียนสายได้ไม่เกิน 15 นาที

 3. นักเรียนที่หนีเรียนจะโดนตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน

 4. ต้องส่งงานตามกำหนดเวลา

 5. แต่งกายถูกระเบียบ

 

 ลงชื่อ                                      ครูผู้สอน                                                  ลงชื่อ                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 (…………………………………………)                                                     (…………………………………………)

 

 …………/………………../…………                                                            …………/………………../…………

 

ลงชื่อ                             รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ          ลงชื่อ                              ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 (…………………………………………)                                                     (…………………………………………)

 

 …………/………………../…………                                                            …………/………………../…………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s